SEU Examen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Kranten en digitale nieuwsbrieven staan er vol van, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel AVG. Wat betekent deze verordening eigenlijk voor het SEU Examen?

De AVG is een Europese Verordening. Deze verordening vervangt vanaf 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de meldplicht datalekken. De AVG is van toepassing op de verwerking(en) van persoonsgegevens en is ook direct van invloed op verschillende processen binnen de uitzendbranche.

Invloed op het SEU Examen 
Als uitzendmedewerker heb je in de dagelijkse uitvoering van je werk direct te maken met wettelijke regels voor het verwerken  van persoonsgegevens. Eventuele wijzigingen als gevolg van de AVG worden doorgevoerd in de vragen van het SEU examen. In het te ontwikkelen SEU Examen Payroll worden ook vragen gesteld over de AVG. Examenvragen kunnen gaan over:

· De verwerking van persoonsgegevens
· Welke gegevens de uitzendmedewerker wel of niet mag noteren
· De verwerking van persoonsgegevens tijdens ziekte
· Bewaartermijnen
· Verschillende juridische grondslagen
· De verwerkingsbeginselen en of gegevens gebruikt mogen worden voor een ander doel dan waarvoor zij zijn verzameld.

Over de AVG 
De grote lijnen ten opzichte van de Wet bescherming persoonsgegevens en meldplicht datalekken, blijven met de komst van de AVG gelijk. Er zijn uiteraard ook veranderingen. Bijvoorbeeld:

· Nieuwe en uitgebreidere rechten voor de betrokkene, zoals het recht op vergetelheid en het recht op data-portaliteit.
· Wijzigingen van juridische benamingen, zoals verwerkingsverantwoordelijke (resp. verantwoordelijke) en verwerker (resp. bewerker)
· Extra en strengere verplichtingen voor de verwerkingsverantwoordelijke, zoals de documentatieplicht (waaronder het opstellen van een verwerkingsregister)
· In voorkomende gevallen de verplichtstelling van een gegevensbeschermingseffect beoordeling, ook wel een DPIA (Data Protection Impact Assessment) genoemd
· Het introduceren van de begrippen Privacy by Design en Privacy by Default
· In voorkomende gevallen de verplichtstelling van een functionaris voor de gegevensbescherming.

De AVG zal zeker zijn weerslag vinden binnen de flexbranche. Daarom wordt deze vanaf de datum van invoering (25 mei 2018) getoetst in de SEU examens.

mr. M. (Marion) Stuveling,
Lid examencommissie bij de Stichting Examens Uitzendbranche