Privacybeleid & cookie-statement

Privacy beleid SEU 

Inleiding

Stichting Examens Uitzendbranche (hierna: “SEU”) hecht veel waarde aan de privacy van haar deelnemers. In dit document geeft SEU inzicht in de persoonsgegevens die wij verwerken en waarom wij die verwerken. Verder informeren wij u over de ontvangers van deze gegevens en de bewaartermijnen

Dit document is opgedeeld in vijf delen: Deel I beschrijft de gegevensverwerking van de Examenkandidaten, Examencommissie, Bestuur en Overig. Deel II beschrijft de gegevensverwerking van de bezoekers van onze website (www.seu.nl). Deel III beschrijft de gegevensverwerking van de abonnees op onze nieuwsbrief. Onder Deel IV Algemeen, informeren wij u over uw rechten en tot slot beschrijven wij in Deel V de bewaartermijnen.

Onderhavig document is geschreven door Stichting Examens Uitzendbranche, gevestigd aan: Disketteweg 6, 3821 AR te Amersfoort ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 34102941 Voor vragen kunt u contact opnemen met B. Kramer, (Manager) per e-mail naar b.kramer@seu.nl 

DEEL I EXAMENKANDITATEN/ BESTUUR/ EXAMENCOMISSIE /OVERIG

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom

Deelnemers aan het examen

SEU ontwikkelt en faciliteert examens gericht op de flexbranche. Om dit te kunnen doen verwerkt SEU de volgende persoonsgegevens van haar deelnemers: voorletters, voor- en achternaam,  adres,  postcode en woonplaats, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland en de brancheorganisatie waar de werkgever bij is aangesloten, alsmede de opleider, de werkgever, uitslag van het examen en het bijbehorende cijfer.

SEU verwerkt deze gegevens om:

 • de examens te kunnen faciliteren
 • een examendatum te kunnen plannen
 • de deelnemers op de toets locatie te identificeren
 • de deelnemers in het diplomaregister te identificeren, te registreren en te archiveren,
 • de uitslag(en) te versturen
 • een examen met een tolk aan te bieden
 • een bezwaarschrift te beoordelen
 • een klacht te beoordelen
 • te kunnen factureren en het betalingsproces te kunnen voltooien
 • om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten en diensten op de website(s) van Stichting Examens Uitzendbranche
 • om de website(s) van Stichting Examens Uitzendbranche te verbeteren.

SEU stuurt de oproep voor het examen en de uitslagmail van het afgelegde examen, inclusief voorletters en achternaam van de deelnemer, geboortedatum en examendatum -tijd en -locatie in sommige gevallen door naar de werkgever en/of de opleider. Het doel van het doorsturen van deze gegevens naar de werkgever is facturatie en het informeren over het geplande en afgelegde examen. SEU stuurt bovengenoemde gegevens alleen naar een werkgever als deze is aangemerkt voor betaling van de factuur. Het doorsturen van bovengenoemde gegevens naar een opleider gebeurt om de voortgang van de opleiding en de behaalde resultaten te kunnen monitoren. Verstrekking aan opleider gebeurt alleen met toestemming van betrokken examenkandidaat.

Verder verwerkt SEU de periode werkzaam in dienst van de werkgever en de hoogst genoten opleiding van de deelnemer. SEU verwerkt deze gegevens voor rapportage, analyse en ter verbetering van de door haar aangeboden examens. 

SEU verwerkt de persoonsgegevens om de overeenkomst tussen haar en haar deelnemers te kunnen uitvoeren. Voor het doorsturen van de gegevens naar een opleider vraagt SEU bij inschrijving op haar website toestemming aan de deelnemer. Verleend de deelnemer, door het niet invoeren van een opleider, geen toestemming voor het doorsturen van de gegevens naar zijn opleider, dan zullen deze gegevens niet worden verzonden.

Een deelnemer kan te allen tijde zijn toestemming intrekken door een verzoek te sturen naar info@seul.nl. Het doorsturen van gegevens naar de opleider zal dan niet langer plaatsvinden. Let wel, het intrekken van de gegeven toestemming heeft geen terugwerkende kracht.  

Tenslotte  biedt SEU examentijd verlenging aan voor deelnemers met dyslexie of een andere medische indicatie. Hiervoor vraagt SEU om een officiële ondertekende verklaring van een huisarts of specialist. De medische verklaring wordt gebruikt om te beoordelen of een deelnemer inderdaad voor examentijdverlenging in aanmerking komt. 

Als een deelnemer in verband met aantoonbare gezondheidsredenen niet deel heeft kunnen nemen aan het examen, kan hij in aanmerking komen voor restitutie. (zie restitutieregeling voor de voorwaarden). SEU vraagt om een verklaring ziekenhuisopname, op basis waarvan de SEU kan besluiten over te gaan tot restitutie.  Een deelnemer is nooit verplicht om een gezondheidsverklaring of dyslexieverklaring aan SEU te overleggen. Gevolg bij het niet verstrekken van deze gegevens, is dat SEU geen restitutie en/of examentijdverlenging kan verlenen.

SEU gebruikt de persoonsgegevens van haar deelnemers niet voor profiling.  

Examencommissie, bestuursleden en overig

SEU verwerkt de volgende persoonsgegevens van haar bestuursleden, examencommissie en overig (bijv. stagiairs, inhuurkrachten, klankbordgroep e.d.):

 • Voorletters, voor- en achternaam
 • Adres
 • Postcode- woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Bankrekeningnummer
 • Werkgevergegevens (bestuur, klankbordgroep en inhuurkrachten)
 • Kopie identiteitsbewijs (bestuur)
 • Nummer Identiteitsbewijs
 • Bij welke brancheorganisatie betrokkene is aangesloten

SEU verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinde:

 • Het kunnen communiceren, contracteren, uitbetalen van vergoedingen, identificeren en informeren van en met de betrokkene.

SEU verwerkt alleen een kopie identiteitsbewijs van het bestuur. SEU doet dit om het desbetreffende bestuurslid in te kunnen schrijven en te registreren in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.    

Van bestuursleden en leden van de klankbordgroep wordt het lidmaatschap van de branche- of werknemersorganisatie en de werkgevergegevens verzameld om inzage te kunnen geven in de afspiegeling van deze groepen in het bestuur en de klankbordgroep. Voor inhuurkrachten worden de werkgevergegevens gebruikt om te kunnen communiceren met de werkgever e.g. urenverantwoording etc.

SEU verwerkt bovengenoemde gegevens op basis van de uitvoering van een overeenkomst SEU vraagt toestemming aan het bestuur en de leden van de examencommissie voor het plaatsen van hun naam en werkgever en branche- of werknemersorganisatie op de website van SEU. U mag uw toestemming altijd weer in trekken. U kunt hiervoor een mail sturen naar b.kramer@seu.nl.  

Let wel, het intrekken van de gegeven toestemming heeft geen terugwerkende kracht.  

Ontvangers

SEU kan uw persoonsgegevens doorgeven aan derden. Het doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden gebeurt bijvoorbeeld, omdat deze derden door SEU worden ingeschakeld om SEU te ondersteunen bij  de uitvoering van haar diensten of bedrijfsvoering. Het gaat hierbij om de volgende categorieën ontvangers:

 • (ICT) Leveranciers en dienstverleners (waaronder ook de door SEU ingeschakelde ZZP’ers en adviseurs)
 • Payrollorganisaties
 • Kamer van Koophandel

 Het delen van persoonsgegevens gebeurt onder andere om:

 • De diensten en activiteiten voor SEU te kunnen uitvoeren
 • Het kunnen uitvoeren van de financiële administratie
 • Te kunnen communiceren met klanten
 • Het uitvoeren van het beheer en het onderhoud aan de website van SEU
 • Het uitvoeren van hosting van de website voor SEU
 • Het verzorgen van de examenboekingen en het faciliteren van de examenlocaties
 • Het faciliteren en hosten van de toets systemen
 • Onderhoud en ontwikkeling van de examens
 • Het beoordelen van bezwaar- en beroepsprocedures
 • Het uitvoeren van wettelijke verplichtingen

Het doorsturen van uw persoonsgegevens gebeurt alleen als het doorsturen verenigbaar is met het doel waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld. Het is mogelijk dat de leveranciers en dienstverleners om de diensten voor SEU te kunnen aanbieden gebruik maken van sub-verwerkers.

In sommige gevallen heeft een werkgever met SEU afspraken gemaakt over een collectieve aanmelding. De persoonsgegevens worden dan door de werkgever aangeleverd aan SEU en SEU zal de behaalde resultaten van de desbetreffende deelnemers retourneren aan de werkgever. De werkgever zal de deelnemers van te voren om toestemming vragen voor het uitwisselen van deze persoonsgegevens met SEU. SEU heeft in dit geval met de werkgever afspraken gemaakt over de beveiliging van de gegevens.

SEU kan de persoonsgegevens door geven aan derden indien zij hiertoe wettelijk verplicht is en/of in het geval van andere juridische redenen.

DEEL II WEBSITE

Bij het gebruik van onze website(s) kunnen persoonsgegevens worden ingevoerd en/of anderszins bepaalde gegevens achter worden gelaten. De gegevens die SEU verwerkt zijn afhankelijk van het type dienst en de functionaliteiten op onze website(s) die worden gebruikt.

SEU verwerkt daarnaast technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en het surfgedrag op onze website(s) door en van onze websitebezoekers.

SEU heeft het beheer en de hosting van haar website www.seu.nl uitbesteedt aan een IT dienstverlener welke persoonsgegevens van SEU ontvangt.

Cookies en profilering

Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer  een u website van SEU bezoekt.  Op de website(s) van SEU worden cookies gebruikt om een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de betreffende website navigeren.

Daarnaast wordt door SEU gebruik gemaakt van analytische cookies om het gebruik van de website(s) van SEU te analyseren en te verbeteren. Daarvoor maakt SEU gebruik van Google Analytics. Ook plaatst SEU cookies vanuit Google Tag Manager. De verkregen informatie, waaronder het IP adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacy beleid van Google en het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

Websites van derden

De website van SEU kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. SEU is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Dit privacy beleid is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

Social media

De social media knoppen op de website van SEU zijn opgenomen om SEU te kunnen volgen via social media netwerken Twitter en LinkedIn en . Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de  privacyverklaring van Twitter en LinkedIn om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

DEEL III NIEUWSBRIEF

SEU stuurt periodiek een digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief bevat een overzicht van relevante informatie over en van SEU. Iedereen kan zich, via de website, aanmelden voor de nieuwsbrief. Het versturen van de nieuwsbrief gebeurt met de service van Mailchimp. 

Om de nieuwsbrief te kunnen versturen, verwerkt SEU uw voor– achternaam en uw emailadres.

SEU gebruikt uw voor- en achternaam om u persoonlijk te kunnen aanschrijven en u te kunnen identificeren. Uw emailadres wordt gebruikt om de nieuwsbrief te kunnen versturen.  Verder kan Mailchimp zelfstandig persoonsgegevens over u verzamelen. Hiervoor is Mailchimp zelf verwerkingsverantwoordelijke. Meer hierover kunt u vinden in het privacy beleid en cookiesbeleid van mailchimp op de website van mailchimp www.mailchimp.nl

Het verwerken van uw persoonsgegevens voor het versturen van de nieuwsbrief gebeurt op basis van uw toestemming.  Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u de afmeldlink onderaan in de nieuwsbrief aanklikken “opt-out”. U ontvangt dan geen nieuwsbrief meer.

Ontvangers

SEU gebruikt voor het versturen van haar nieuwsbrief de service van MailChimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, a State of Georgia limited liability company  (www.mailchimp.com)

MailChimp ontvangt van SEU  voor- achternaam en emailadres van de abonnees op onze nieuwsbrief.

Doorgifte naar een derde land

MailChimp is gevestigd in de U.S.A. en valt daarmee onder de definitie van een derde land. SEU geeft de gegevens van haar abonnees op de nieuwsbrief door aan MailChimp in de U.S.A. SEU heeft met MailChimp een verwerkersovereenkomst afgesloten. Daarnaast is MailChimp gecertificeerd volgens de EU-U.S. Privacy Shield Framework voor meer informatie zie: https://www.privacyshield.gov/welcome en https://www.privacyshield.gov/list

DEEL IV ALGEMEEN  

Rechten van betrokkene

Mocht SEU uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u mogelijk een beroep doen op het recht van:

 • Inzage
 • Bezwaar
 • Rectificatie
 • Vergetelheid
 • Beperking van de gegevens
 • Overdragen van de gegevens

Inzagerecht

Wilt u weten welke persoonsgegevens SEU van u verwerkt, dan kunt u een verzoek tot inzage indienen. Uw inzage verzoek kunt u richten aan Info@seu.nl. U ontvangt dan van ons een ontvangstbevestiging. Wij zullen u binnen vier weken na verzending van de ontvangstbevestiging, een overzicht sturen met o.a. de volgende gegevens:

 • Welke gegevens SEU van u verwerkt
 • Het doel van de gegevens verwerking
 • De bewaartermijnen
 • Indien van toepassing, de ontvangers
 • Indien van toepassing, de gegevensbron

Bezwaar
In het geval dat SEU de gegevensverwerking baseert op grond van uitvoering wettelijke plicht of gerechtvaardigd belang heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking door SEU. Wilt u bezwaar aantekenen dan kunt u een mail sturen naar info@seu.nl. U ontvangt dan van ons een ontvangstbevestiging. Wij zullen uw bezwaar beoordelen en u binnen vier weken over de uitkomst informeren. Mocht SEU van mening zijn dat uw bezwaar terecht is, dan zullen wij uw bezwaar binnen vier weken, na ontvangst van uw bezwaar, toepassen. Mocht het om zeer complexe bezwaren gaan, dan kan SEU de termijn van vier weken verlengen naar twee maanden.

Recht op Rectificatie

Mocht u erachter komen dat de persoonsgegevens die SEU verwerkt niet correct, volledig of actueel zijn. Dan kunt u dit melden door middel van een email aan Info@seu.nl. U ontvangt dan van ons een ontvangstbevestiging. Mocht uit ons onderzoek blijken dat de persoonsgegevens inderdaad niet correct, volledig of actueel zijn, dan zullen wij indien dit redelijk is, deze gegevens zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen vier weken in onze systemen aanpassen. Daarnaast zullen wij, indien van toepassing, middels een schriftelijke kennisgeving de partijen, aan wie SEU de gegevens heeft doorgegeven, op de hoogte stellen en vragen of deze partijen de gegevens willen aanpassen. 

Recht op Vergetelheid

In sommige gevallen heeft u recht op vergetelheid, namelijk:

 • Als uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het vastgestelde doel
 • Als uw gegevensverwerking is gebaseerd op een gegeven toestemming en deze toestemming door u wordt ingetrokken
 • Als SEU uw persoonsgegevens verwerkt zonder een geldige reden (d.w.z. op grond van de wet, uitvoering overeenkomst, toestemming etc.)
 • Als er een wet is waarin staat dat de van u verwerkte persoonsgegevens na een bepaalde tijd gewist moeten worden
 • Als het gegevens van personen jonger dan 16 jaar betreft
 • Als u rechtmatig bezwaar heeft gemaakt tegen de persoonsgegevens verwerking

Bent u van mening dat u recht heeft op vergetelheid, dan kunt u een mail sturen naar info@seu.nl. U ontvangt dan van ons een ontvangstbevestiging. Wij zullen uw verzoek beoordelen en u binnen vier weken over de uitkomst informeren. Mocht SEU van mening zijn dat uw verzoek terecht is, dan zullen wij uw recht op vergetelheid binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, toepassen. Mocht het om zeer complexe aanvragen gaan, dan kan SEU de termijn van vier weken verlengen naar twee maanden.

Let op, in sommige gevallen geld het recht op vergetelheid niet, wij zullen u in dat geval, na het ontvangen van een verzoek op vergetelheid, hierover informeren.     

Recht op beperking van de gegevensverwerking
In sommige gevallen heeft u recht op beperking van de gegevensverwerking, namelijk:

 • De persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn mogelijk onjuist
 • De persoonsgegevensverwerking is onrechtmatig
 • De desbetreffende persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor het doel van de verwerking
 • U maakt bezwaar tegen de persoonsgegevensverwerking. Zolang SEU geen antwoord heeft gegeven op het bezwaar, mag SEU de gegevens niet verwerken. Let op, mocht SEU van mening zijn dat het bezwaar onterecht is, dan geldt het recht op beperking van de gegevensverwerking niet

Bent u van mening dat u recht heeft op beperking van uw persoonsgegevens verwerking, dan kunt u een mail sturen naar info@seu.nl.  U ontvangt dan van ons een ontvangstbevestiging. Wij zullen uw verzoek beoordelen en u binnen vier weken over de uitkomst informeren.

Recht op Dataportaliteit

Mocht SEU persoonsgegevens digitaal van u verwerken, dan heeft u mogelijk recht op een overdracht van de persoonsgegevens. U kunt hiervoor een mail sturen naar info@seu.nl, onder vermelding van de volgende gegevens:

 • Uw naam en contactgegevens
 • Om welke gegevens gaat het
 • Op welke wijze u de gegevens wenst te ontvangen
 • Naam ontvanger
 • Voorkeur voor een formaat

SEU zal de persoonsgegevens bij voorkeur in een Excel, PDF en/of Word bestand aanleveren (zonder rechten en/of licenties). Wenst u een ander formaat/bestand dan kunt u dit aangeven in uw verzoek. SEU zal samen met u bekijken wat de mogelijkheden zijn. SEU heeft het recht om gegevens overdracht te weigeren als de gegevensoverdracht niet mogelijk is, onredelijk, ongegrond en/of onredelijke kosten met zich meebrengen voor SEU. SEU zal u hierover binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, informeren. SEU zal samen met u bespreken op welke wijze een gegevensoverdracht mogelijk is.

Aan overdracht van uw persoonsgegevens zitten in beginsel geen kosten verbonden. Mocht de gegevens overdracht onredelijke extra kosten met zich meebrengen dan kan SEU deze extra kosten in rekening brengen. SEU zal hierover vooraf met u overleggen.

Uitgangspunt is dat SEU binnen vier weken na uw verzoek de persoonsgegevens aanlevert, bij complexe verzoeken kan deze termijn verlengd worden naar drie maanden.

Indien u een verzoek doet tot inzage, rectificatie, vergetelheid of dataportaliteit dient te u allen tijde een kopie van uw ID-bewijs bij te voegen, zodat wij kunnen vaststellen dat u de betrokkene bent die het verzoek indient. Maakt u het BSN nummer en foto in dat geval zwart, ter bescherming van uw privacy.

Klachtenregeling (incl. recht om klacht in te dienen bij AP);

SEU heeft een klachtenregeling. Zie hiervoor [www.seu.nl/klachtenregeling] heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u gebruikmaken van onze klachtenprocedure door een klachtenformulier te downloaden via http://www.seu.nl/examens/voorwaarden-reglementen/   en deze per mail te sturen naar info@seu.nl of per post naar

Stichting Examens Uitzendbranche
t.a.v. B. Kramer
Postbus 642
3800 AP  Amersfoort

Naast bovengenoemde klachtenregeling heeft u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) Het recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens geldt ook indien SEU een verzoek tot data-portaliteit weigert. 

DEEL V BEWAARTERMIJNEN

SEU bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinde waarvoor de gegevens worden verwerkt. SEU hanteert hierbij de wettelijke bewaartermijnen. Daar waarbij de wettelijke bewaartermijnen ontbreken zal SEU waar mogelijk de bewaartermijnen hanteren als vastgesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens in het vrijstellingsbesluit WBP.

Wijzigingen

SEU behoudt zich het recht om dit privacy beleid van tijd tot tijd te wijzigen

 

Mocht u verder nog vragen en/of opmerkingen hebben aangaande dit privacy beleid, dan kunt u altijd contact opnemen met SEU door een mail te sturen naar info@seu.nl.

 

Cookieverklaring www.seu.nl

Dit is de cookieverklaring van de Stichting Examens Uitzendbranche (SEU) (Kamer van Koophandel-nummer 34102941). Deze verklaring gaat over het plaatsen en uitlezen van cookies en vergelijkbare technieken (hierna aangeduid als: cookies). Het is mogelijk dat wij de cookieverklaring aanpassen als nieuwe ontwikkelingen daar om vragen. Je kunt altijd de laatste versie opvragen om op de hoogte te blijven van wijzigingen.

Scroll naar beneden of kies een onderwerp waar je meer over wilt weten.

Kies een onderwerp:

Wat zijn cookies en waarom zijn ze nodig?

Cookies zijn onder andere nodig om onze website goed te laten werken en gebruiksvriendelijker te maken voor jou. Het werkt als volgt: je computer, smartphone of tablet slaat kleine bestanden op wanneer je onze website gebruikt. Een voordeel hiervan is dat we je kunnen herkennen en ervoor kunnen zorgen dat je niet steeds opnieuw je gegevens hoeft in te vullen.

Wil je geen cookies? Je kunt altijd je instellingen aanpassen of zelf cookies verwijderen. Als je cookies uitschakelt kun je bepaalde functies van onze website niet meer gebruiken en werkt de website mogelijk minder goed.

Wel of geen toestemming geven

Voor het plaatsen en uitlezen van diverse cookies hoeven wij jouw toestemming niet te vragen. Dit geldt voor cookies die nodig zijn voor de communicatie via internet, cookies die alleen gebruikt worden om onze diensten te kunnen leveren of analytische cookies die geen of minimaal invloed hebben op je privacy. Voor overige cookies vragen wij je toestemming. Dit doen we via de cookiebanner op onze website. Daarin staat dat je cookies accepteert door verder te klikken op onze website. Wil je dit niet? Dan kun je ervoor kiezen om naar een andere website te gaan met vergelijkbare inhoud.

Deze cookies gebruiken we

Functionele cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt. Denk aan het opslaan van voorkeuren, het opsporen van misbruik op onze website, het onthouden van informatie die je invult op de website.

Analytische cookies

Met deze cookies meten en analyseren we het gebruik van onze website. Hiermee streven we ernaar om onze website zo gebruiksvriendelijk en relevant mogelijk te maken voor de bezoeker. Hier gebruiken wij ook software van derden voor, zoals Google Analytics.

Overige cookies

Sommige pagina’s van onze website bevatten zogenaamde 'embedded elementen'. Dit zijn teksten, documenten, afbeeldingen of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn en op onze website getoond worden, bijvoorbeeld YouTube en/of Google Maps. Wij hebben niet altijd inzicht in overige cookies. Kom je andere cookies tegen dan die wij hebben beschreven in onze actuele cookielijst, laat het ons dan weten. Je kunt ook contact opnemen met de partijen in kwestie om te vragen welke cookies ze plaatsen, waarom ze dat doen, wat de levensduur van deze cookies is en hoe er wordt omgegaan met je privacy.

Zelf cookies verwijderen en instellingen aanpassen

Wil je (bepaalde) cookies niet toestaan of wil je deze verwijderen? Hieronder leggen we uit hoe je dat doet in welke browser. De instructies die we geven kunnen veranderen bij een update of nieuwe versie van je browser. Kijk daarom ook altijd bij de instellingen of de ‘helpfunctie’ in je browser.

Goed om te weten
Als je cookies uitschakelt werkt onze website mogelijk minder goed. Het kan zijn dat je bepaalde functies van onze site niet meer kunt gebruiken. Let op: Verwijder je alle cookies in je browser, dan worden alle gegevens die je browser via cookies heeft verzameld verwijderd. Op alle websites waar je bent ingelogd wordt je dan uitgelogd.

Op desktop

In Chrome

Ga in het menu naar Meer hulpprogramma's > Browsegegevens wissen. Selecteer een periode en vink 'Cookies en andere sitegegevens' aan. Klik op 'Gegevens wissen'.

In Firefox

Ga in het menu naar Opties > Privacy & Beveiliging. Klik onder 'Geschiedenis' op 'Verwijder individuele cookies' > 'Verwijder alles' (of selecteer welke cookies je wilt verwijderen). Je kunt hier ook kiezen of je alleen functionele cookies wilt toestaan of alle cookies wilt tegenhouden. Dit kan via zogenaamde blokkeerlijsten.

In Internet Explorer

Ga naar Extra > Internetopties > Algemeen / Privacy. Klik bij Browsegegevens op 'Verwijderen', vink 'Cookies en websitegegevens' aan en klik op 'Verwijderen'. Ook kun je hier kiezen voor 'Gegevens van favoriete websites behouden'.

In Microsoft Edge

Ga in het menu naar Instellingen > Browsegegevens wissen. Klik op 'Kies wat u wilt wissen'. Er staan standaard enkele opties aangevinkt. Laat het vinkje voor 'Cookies en opgeslagen websitegegevens' in ieder geval staan. Klik op de vinkvakjes voor de opties om de vinkjes aan of uit te zetten. Klik op 'Wissen'. Je kunt ook 'Dit altijd wissen bij sluiten van browser' aanzetten. Edge verwijdert dan automatisch je gegevens bij het sluiten van de browser.

In Safari

Ga naar Voorkeuren > Privacy. Kies daar wat je met de cookies wilt doen of klik op 'Verwijder alle websitegegevens'.

Gebruik je een andere browser? Ga dan naar de instellingen van jouw browser om je cookie-instellingen aan te passen.

Op je mobiele apparaten

In de standaardbrowser van je Android telefoon/tablet

Open je browser en tik op de drie puntjes rechtsboven in je scherm. Ga naar Instellingen > Privacy. Hier kun je 'Cookies accepteren' aan- en uitzetten.

In de standaardbrowser (Safari) van je iPhone/iPad

Ga op je iPhone naar Instellingen > Safari. Hier kun je je cookies verwijderen en cookies in de toekomst blokkeren. 'Cookies blokkeren' kun je altijd aan- en uitzetten.

Gebruik je een andere browser op je telefoon of tablet/iPad? Ga dan naar de instellingen van je browser om jouw cookie-instellingen aan te passen.

Cookies van derden

Via onze website en app worden ook cookies van derden geplaatst. Dit worden ook vaak 'third party cookies' genoemd. Wil je cookies verwijderen van derden? Volg de instructies in de cookie- en privacyverklaringen van deze partijen om de cookies te verwijderen of je instellingen aan te passen. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen: SEU heeft daarop geen invloed. Ook zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door het handelen of nalaten van derde partijen.

Lees ook onze privacyverklaring

Doordat wij cookies gebruiken met als doel om gegevens over je gebruik van onze website te verzamelen, combineren of analyseren zodat we je beter van dienst kunnen zijn, verwerken wij je gegevens. Zo kunnen we bijhouden welke pagina’s van onze website jij bezoekt, kunnen we beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven en kunnen we de website optimaliseren.

Wil je weten welke gegevens we van je verwerken, op basis van welke grondslag, voor welke doeleinden, hoe lang we deze gegevens bewaren, hoe we je gegevens beschermen en wat jouw rechten zijn? Lees bovenstaande privacyverklaring. Bovendien vind je in deze verklaring meer informatie over de partijen waarmee we samenwerken. Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar info@seu.nl.

Bijlage 1: Doeleinden cookies

Hieronder vind je een lijst van de type cookies die wij gebruiken.

Wij gebruiken functionele cookies onder andere voor:

 • Het onthouden van gegevens die je invult in een formulier.
 • Het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina.
 • Het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie en het gewenste aantal te tonen zoekresultaten.
 • Het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van je scherm.
 • Het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven.
 • Het opsporen van misbruik van onze website en diensten.
 • Het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat je die niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen.
 • Het mogelijk maken om te reageren op onze website.
 • Het bepalen van welke websiteversie je te zien krijgt.

Wij gebruiken analytische cookies onder andere voor:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op webpagina’s van www.seu.nl.
 • Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s.
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van www.seu.nl bezoekt.
 • Het beoordelen van welke delen van onze site moeten worden aangepast.
 • Het optimaliseren van de website.